เมื่อ AI เข้ามาใกล้มากขึ้น | พสุ เดชะรินทร์

เมื่อได้ยินคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence บางท่านก็อาจจะนึกถึงแต่หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก นึกถึง Chatbot

เทคโนโลยี ในไลน์ที่ตอบคำถามต่างๆ โดยอัตโนมัติ เป็นต้นปัจจุบัน AI ได้เข้ามาใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น และบทบาทของ AI ก็กำลังเริ่มเปลี่ยนไป จากเมื่อปีที่แล้ว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ AI จะเป็นในลักษณะของผู้รับ ที่ AI ทำงานอยู่เบื้องหลังของแอป โปรแกรม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก การตอบคำถามใน Chatbot เพลง หรือ Feed ที่ขึ้นมาตามที่ AI จัดสรรให้ ในปัจจุบัน เมื่อนึกถึง AI นอกจากการทำงานอยู่เบื้องหลังแล้ว AI จะเริ่มเข้ามาอยู่เบื้องหน้า ที่ทุกคนสามารถใช้ AI ในการทำงานและอำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ที่หลายคนเริ่มมองเห็นโอกาสและช่องทางที่จะทำงานร่วมกับ AI ในอนาคต Generative AI

เทคโนโลยี พสุ เดชะรินทร์

นั้นเป็นประเภทหนึ่งของ AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหา ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ดนตรี ฯลฯ โดย AI จะประมวลและวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ อีกทั้งจะมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ จากการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ ChatGPT นั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเป็น AI ที่เมื่อป้อนคำถามหรือข้อความเข้าไป AI ก็จะไปประมวลจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้คำตอบออกมานอกจาก ChatGPT แล้วยังมี Generative AI ชนิดอื่นอีก DALL-E จะสร้างรูปภาพขึ้นมา จากข้อความที่ป้อนเข้าไป (ผมลองให้สร้างภาพปลาบินในอวกาศโดยมีพระจันทร์เป็นฉากหลัง ก็ได้ภาพออกมาให้เลือก 4 ภาพ)หรือ MuseNet ที่ใช้ในการสร้างดนตรี หรือเว็บอื่นๆ ที่ใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา เช่น stockimg.ai (สร้างหน้าปกหนังสือ โปสเตอร์) elevenlabs.io (อ่านออกเสียงจากข้อความ) usechannel.com (แปลงข้อความและสถิติเป็นกราฟหรือรูปภาพ) papercup.com (แปลงเสียงในวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ) เป็นต้น